Podmienky

Naposledy upravené: 01.09.2019

 

Súčasné Všeobecné obchodné podmienky upravujú obchodné vzťahy medzi myWorld Slovakia, s.r.o., so sídlom  Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava – Ružinov, IČO: 35 864 630, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 78728/B (ďalej len “myWorld”) a používateľom myWorld Marketplace (ďalej len "Vy" alebo “vy”)  pri nakupovaní tovaru prostredníctvom myWorld Marketplace.

 

myWorld Slovakia, s.r.o.
Bajkalská 19/B
821 01 Bratislava – Ružinov
Slovak Republic
E-Mail: customerservice.sk@myworld.com

 

Zapísaná v obchodnom registri Okresného Súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 78728/B 

 

1.    PÔSOBNOSŤ 

1.1. myWorld prevádzkuje webovú stránku: “myWorld Marketplace”, ktorú nájdete na stránke sk.myworld.com. Prostredníctvom tejto stránky môžete nakúpiť tovary od myWorld alebo od iných tretích strán. Spoločnosť myWorld si objednala spoločnosť mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Rakúsko, číslo spoločnosti: FN 389134g) aby vykonávala technické spracovanie myWorld Marketplace ako aj spracovanie logistických a operatívnych aspektov zadaných objednávok.

 

1.2. Okrem týchto Všeobecných obchodných podmienok, pre Vás rovnako platia aj Podmienky Používania, ktoré môžete nájsť v spodnej časti tejto webovej stránky: sk.myworld.com. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti myWorld, ako aj Vaše pri nákupe tovaru prostredníctvom myWorld Marketplace.

 

1.3. Tieto Podmienky sa neuplatňujú v prípade nákupu od tretích strán prostredníctvom myWorld Marketplace. Pre nákup tovaru od tretích strán prostredníctvom myWorld Marketplace platia všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú používané príslušným obchodníkom.

 

2.    MALOLETÍ

myWorld nepovoľuje prístup na myWorld Marketplace maloletým, inak známym ako osoby, ktoré nedovŕšili vek 18 rokov a nie sú považované za spôsobilé z pohľadu obchodnoprávnych vzťahov. Tovar pre deti môže byť nakúpený len osobami staršími ako 18 rokov a ktoré sú považované za právne spôsobilé podľa právnej úpravy platnej na Slovensku.

 

3.    UZATVORENIE ZMLUVY

3.1. Zadanie vašej objednávky na tovar od spoločnosti myWorld prostredníctvom myWorld Marketplace predstavuje ponuku pre spoločnosť myWorld uzatvoriť kúpnu zmluvu. Ak zadáte objednávku spoločnosti myWorld, myWorld Vám zašle oznámenie, ktoré potvrdzuje prijatie objednávky a bude obsahovať podrobnosti o vašej objednávke (potvrdenie objednávky). Toto potvrdenie objednávky neznamená prijatie vašej ponuky, ale len vás informuje o tom, že vaša objednávka bola prijatá spoločnosťou myWorld. Kúpna zmluva je uzatvorená až v momente, keď myWorld potvrdí vybavenie odoslaním druhého e-mailu (potvrdenie vybavenia) a odošle vám objednaný tovar. Ak má byť vaša objednávka zaslaná vo viac ako jednej zásielke, môžete obdržať potvrdenie o odoslaní za každú zásielku. V tomto prípade, každé potvrdenie odoslania predstavuje osobitnú kúpnu zmluvu medzi Vami a spoločnosťou myWorld týkajúcu sa tovarov uvedených v príslušných potvrdeniach o odoslaní. Vašim zmluvným partnerom je spoločnosť myWorld.

 

3.2. Ak počas spracovania vašej objednávky (pred potvrdením vybavenia alebo existencie príslušnej kúpnej zmluvy) myWorld zistí, že vami objednaný tovar nie je k dispozícii, budete o tom informovaný prostredníctvom samostatného e-mailu.

 

3.3. Za účelom bezplatného zrušenia objednávky pred doručením potvrdenia o vybavení, bez ohľadu na vaše právo odstúpiť od zmluvy v súlade s odsekom 4 týchto Všeobecných obchodných podmienok zašlite e-mail alebo kontaktný formulár pre podporu.

 

3.4. Týmto súhlasíte s tým, že budete môcť prijímať faktúry elektronicky. Elektronické faktúry sú vám sprístupnené vo formáte, ktorý môže byť uložený a vytlačený vo Vašej chránenej oblasti na webovej stránke.

 

4.  POKYNY NA UPLATNENIE PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Právo odstúpiť od zmluvy je upravené v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky Zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo na základe zmluvy uzavretej mimo priestorov predávajúceho v súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“).

 

4.1. Právo odstúpiť od zmluvy podľa § 7  Zákona o ochrane spotrebiteľa

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 30 dní odo dňa:

 

a)    prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru (v tomto prípade máte právo odstúpiť od zmluvy aj pred začatím lehoty na odstúpenie od zmluvy;

b)    uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo;

c)     Uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči;

V prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru máte právo odstúpiť od zmluvy aj pred začiatkom plynutia lehoty na odstúpenie.

 

4.2. Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovenia § 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa

Vyjadrenie vôle odstúpiť od zmluvy nie je viazané na konkrétnu formu (avšak, odporúčame použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete na spodnej časti nasledovnej stránky: sk.myworld.com). Lehota sa považuje za dodržanú, ak deklarujete a zašlete svoj úmysel odstúpiť od zmluvy s uvedením vášho úmyslu pred uplynutím lehoty. Vaše vyhlásenie o úmysle odstúpiť by sa malo predložiť na nasledovnú adresu:

 

myWorld Slovakia, s.r.o.
Bajkalská 19/B
821 01 Bratislava – Ružinov
E-mail: customerservice.sk@myworld.com

 

Ak odstúpite od zmluvy, bude od začiatku zrušená aj akákoľvek doplnková zmluva, ktorá sa týka zmluvy, od ktorej ste odstúpili

 

4.3. Povinnosti spoločnosti myWorld v prípade odstúpenia od zmluvy v súlade s ustanovením § 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa

Spoločnosť myWorld je povinná vrátiť vám akúkoľvek sumu, ktorú od vás obdržala v lehote do 14 kalendárnych dní od prijatia Vášho odstúpenia a nahradí vám všetky výdavky, ktoré vznikli vrátane poplatkov za doručenie. Ak ste sa rozhodli pre akúkoľvek inú formu doručenia ako je štandardné doručenie spoločnosťou myWorld, nemáte právo na kompenzáciu za vzniknutý príplatok. myWorld môže odmietnuť vykonať vrátenie platby, kým nedostane naspäť tovar alebo kým neposkytnete dôkaz o vrátení tovaru. Toto neplatí, ak spoločnosť myWorld ponúkla vyzdvihnutie daného tovaru osobne.

 

myWorld uskutoční úhradu uvedenú vyššie v článku použitím rovnakých platobných prostriedkov, aké ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak a pokiaľ vám v dôsledku takejto úhrady nevzniknú žiadne poplatky

 

4.4. Vaše povinnosti v prípade odstúpenia od zmluvy v súlade s §10 Zákona o ochrane spotrebiteľa

 

Ste povinný vrátiť tovar – v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru – najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na nasledujúcu adresu spoločnosti myWorld:

 

myWorld Slovakia, s.r.o., so sídlom: Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava – Ružinov

 

Nesiete zodpovednosť len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Ak uplatníte právo na odstúpenie od zmluvy po tom, čo ste požiadali o poskytnutie služieb pred alebo počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, ste povinný uhradiť spoločnosti myWorld iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Táto pomerná suma, ktorú máte zaplatiť spoločnosti myWorld sa vypočíta na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Ak je celková cena nadhodnotená, pomerná čiastka sa vypočíta na základe trhovej hodnoty toho čo bolo poskytnuté. 

 

Budete znášať iba priame náklady na vrátenie tovaru. Nesiete zodpovednosť len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho Vám bol tovar dodaný domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť spoločnosti myWorld poštou, myWorld je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje nakłady.

 

4.5. Následky odstúpenia od zmluvy

Odstúpením od zmluvy sa končí zmluvný vzťah medzi Vami a myWorld a taktiež Vaše povinnosti z tohto zmluvného vzťahu.

Dôkazné bremeno práva na odstúpenie od zmluvy znášate Vy

 

4.6. Výnimky z práva odstúpiť od zmluvy podľa  § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa

Nemôžete odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 

a. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby zo strany myWorld,

b. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý myWorld nemôže kontrolovať a nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré myWorld nemôže ovplyvniť,

h. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal myWorld; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy myWorld u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal.

i. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

j. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale

k. poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote

l. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

5.    CENY

5.1. Všetky ceny zobrazené na myWorld Marketplace sú vrátane DPH podľa platných predpisov Slovenskej republiky. Zobrazené nákupné ceny však nezahŕňajú náklady na dopravu, servis a vybavenie. Nákupné ceny a náklady na dopravu, servis a vybavenie sú uvedené v prehľade objednávok.

 

5.2. Napriek primeranému obchodnému úsiliu spoločnosti myWorld môžu byť výrobky zobrazené s nesprávnou cenou. myWorld kontroluje ceny pri spracovaní Vašej objednávky a pred prijatím platby. Ak je tovar zobrazený s nesprávnou cenou a správna cena je vyššia ako zobrazená cena na webovej stránke, myWorld Vás kontaktuje pred odoslaním tovaru (pred potvrdením vybavenia), kde sa vás spýta, či si chcete tovar kúpiť za správnu cenu alebo či si prajete zrušiť objednávku. Pokiaľ ste pripravený na kúpu tovaru za správnu cenu môžete do jedného týždňa odoslať objednávku za takúto cenu. Ak od vás nedostaneme žiadnu odpoveď, nebude uzatvorená žiadna kúpna zmluva (pozri bod 3.).

 

6.    PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. myWorld využíva služby spoločnosti Adyen N.V. („poskytovateľ platobných služieb“) na účely spracovania platieb v súvislosti s transakciami vykonanými na myWorld Marketplace. myWorld oprávňuje poskytovateľa platobných služieb na vyžiadanie platby od Vás, čo znamená, že vaša platba sa musí uskutočniť prostredníctvom tejto spoločnosti.

 

6.2. Platba platobnou kartou:

Pri platbe kreditnou kartou, nákupná cena a náklady na doručenie sú spôsobilé na Vašu úhradu od okamihu odoslania potvrdenia o vybavení, to znamená, že platba je spôsobilá k úhrade od okamihu, kedy ste dostali potvrdenie o vybavení. Od toho okamihu sa peniaze odpočítajú z vašej kreditnej karty.

Ak sa odpočítanie nemôže uskutočniť z dôvodov, za ktoré ste zodpovední, ste povinní poskytnúť náhradu spoločnosti myWorld (pozri nižšie „Povinnosť náhrady“).

 

6.3. Platba prostredníctvom myWorld eVoucher-a (elektronickou poukážkou):

Pri platbe prostredníctvom myWorld eVoucheru je kúpna cena vrátane poplatkov za doručenie splatná od okamihu odoslania potvrdenia o vybavení, a to až do prijatia potvrdenia o vybavení. Poskytovateľ platobných služieb odpočítava z myWorld eVoucher-u hodnotu kúpnej ceny vrátane dodacích poplatkov na základe dostupného kreditu na myWorld eVoucher-i k dátumu splatnosti. Ak kúpna cena vrátane dodacích poplatkov presiahne celkový dostupný kredit myWorld eVoucher-u, musíte zvoliť spôsob platby, ktorým sa má uhradiť zvyšná časť celkovej kúpnej ceny.

Ak platba prostredníctvom myWorld eVoucher-u nebude možná z dôvodov, za ktoré ste zodpovední, ste povinní poskytnúť náhradu spoločnosti myWorld (pozri nižšie „Povinnosť náhrady“).

 

6.4. Nemáte nárok na iný špecifický druh platby.

 

6.5. Povinnosť náhrady týkajúca sa platobnej povinnosti:

Miera zodpovednosti závisí od závažnosti zavinenia. Ste na vine, ak znemožníte platbu z dôvodu nedbanlivosti (ľahkej alebo hrubej nedbanlivosti) alebo úmyselne, keď je nedbanlivosť menej závažným zavinením než úmyselné nesplnenie platobných povinností. Celková suma náhrady v prípade nedbanlivosti je tak nižšia ako v prípade úmyselného porušenia Vašich povinností.

 

7.    VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Vlastníctvo k tovaru prechádza na Vás v okamihu prevzatia tovaru, avšak nie skôr, ako zaplatíte celú kúpnu cenu. Tovar zostáva majetkom spoločnosti myWorld až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

 

8.    DORUČOVANIE

8.1. Doručenie sa uskutoční na dodaciu adresu uvedenú Vami počas procesu objednávky. Na tejto webovej stránke nájdete tipy týkajúce sa dostupnosti tovarov, ktoré myWorld predáva (napríklad na príslušnej stránke s podrobnosťami o tovare). myWorld Vás upozorňuje na skutočnosť, že dostupnosť, približné dátumy a časy odoslania a/alebo dodania uvedené na myWorld Marketplace sú predpokladanými skutočnosťami. Predstavujú právne nezáväzné alebo nezaručené vybavenie alebo dodacie lehoty. Slúžia ako záväzné dohody zo strany myWorld iba v prípade, ak sú časy vybavenia a dodania výslovne uvedené ako právne záväzné v možnostiach vybavenia na myWorld Marketplace.

 

8.2. V prípade, že vám zásielka nemôže byť doručená, pretože dodaný tovar sa nezmestil cez Vaše predné dvere, vchod do domu alebo schodisko, alebo preto, že ste boli nezastihnuteľný na dodacej adrese, hoci čas dodania vám bol oznámený včas, ste povinný uhradiť náklady za neúspešné doručenie.

 

8.3. Poškodenie pri preprave

Viditeľné poškodenie spôsobené prepravou sa musí vždy podľa možností bezodkladne nahlásiť dopravcovi. Dodatočne, zjavné poškodenie spôsobené prepravou sa musí okamžite nahlásiť na myWorld. Vaše zákonné záručné práva zostávajú nedotknuté. Poškodenie sa musí nahlásiť na:

myWorld Slovakia, s.r.o.
Bajkalská 19/B,
821 01 Bratislava – Ružinov
Slovenská republika

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 78728/B
E-Mail: customerservice.sk@myworld.com

 

8.4. Nesprávne doručenie

Ak sa doručí iný tovar ako ste objednali (t.j. nesprávna dodávka) môžete podať reklamáciu do 14 dní od prijatia nesprávnej dodávky. Zaväzujete sa zároveň vrátiť nesprávny tovar (nepoužitý) do 14 dní od jeho prijatia v stave, v akom ste ho dostali. Vaše zákonné práva zostávajú nedotknuté. Sťažnosti musia byť zaslané na:

 

myWorld Slovakia, s.r.o.
Bajkalská 19/B
821 01 Bratislava – Ružinov
Slovenská republika
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 78728/B
Emaiová adresa: customerservice.sk@myworld.com

 

Tovar musíte vrátiť na:
myWorld.com - Returns
Triester Straße 280
8055 Graz
Rakúsko

9.    CLO

Na stránke s prehľadom o tovare je uvedené, ak myWorld ponúka doručenie na miesta mimo EÚ. Ak si objednáte tovary z myWorld s dodaním mimo EÚ a myWorld ponúka doručenie do tohto miesta určenia, môže sa od vás vyžadovať, aby ste zaplatili dovozné clo a dane, ktoré sa vyrubia keď sa tovar dostane na konkrétne miesto určenia. Akékoľvek ďalšie poplatky za colné vybavenie zaťažujú Vás; myWorld nemá žiadny vplyv na tieto poplatky. Colné predpisy sa v jednotlivých krajinách veľmi líšia, čo znamená, že by ste sa mali obrátiť na miestne colné orgány, aby ste získali viac informácií. Upozorňujeme Vás, že ste považovaní za dovozcu pre účely objednávky so spoločnosťou myWorld a že musíte dodržiavať všetky zákony a nariadenia krajiny, v ktorej prijímate výrobky. Ochrana údajov je pre myWorld dôležitá a myWorld Vás preto chce upozorniť, že cezhraničné prepravy podliehajú otvoreniu a kontrole colnými orgánmi.

 

10. ZODPOVEDNOSŤ MYWORLD

10.1. myWorld zodpovedá bez obmedzenia za škody spôsobené úmyselným alebo nedbanlivým porušením povinností zo strany myWorld. V prípade, že myWorld poskytne nedostatočnú službu, máte tiež právo uplatniť si nárok na záruku, ako je stanovené v zákonných záručných podmienkach.

 

10.2. Spoločnosť myWorld je tiež bez obmedzenia zodpovedná za ďalšie škody, ktoré vzniknú úmyselným porušením povinností zo strany myWorld. Úmyselné porušenie povinnosti existuje, ak by myWorld alebo jeho sprostredkovatelia neplnili svoje povinnosti úmyselne, t.j. vedome.

 

10.3. Zodpovednosti za škodu sa myWorld môže zbaviť v prípade, ak preukáže, že škoda bola spôsobená neodvrátiteľnou udalosťou nemajúcou pôvod v prevádzke (vis maior) alebo vlastným konaním poškodeného.

 

10.4. Pokiaľ je zodpovednosť myWorld obmedzená alebo vylúčená, takéto obmedzenia alebo vylúčenia sa vzťahujú aj na osobnú zodpovednosť zamestnancov myWorld, zákonných zástupcov a poverených zástupcov.

 

10.5. Akékoľvek ďalšie nároky na náhradu škody sú vylúčené, s výnimkou uvedených v článku 10.7. Toto platí najmä pre akúkoľvek zodpovednosť bez ohľadu na zavinenie pôvodných vád tovarov.

 

10.6. Obmedzenia a vylúčenia zodpovednosti podľa tohto článku 10.1 až 10.5 žiadnym spôsobom neovplyvnia zodpovednosť spoločnosti myWorld v súlade so záväznými právnymi ustanoveniami zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú výrobkom.

 

10.7. Užívateľ má možnosť filtrovať vybrané tovary podľa rôznych kritérií (napríklad podľa ceny). myWorld však nepreberá zodpovednosť za chyby, ktoré by sa mohli vyskytnúť pri filtrácii ponúkaných tovarov.

 

11. ROZHODNÉ PRÁVO

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú upravené Slovenským právom. Na všetky potencionálne spory vyplývajúce z týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo v súvislosti s nimi je príslušný civilný súd  ustanovený príslušnými ustanoveniami zákona č.160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „Civilný sporový poriadok“). V prípade spotrebiteľského sporu má žalobca – spotrebiteľ – popri všeobecnom súde žalovaného aj možnosť voľby pre súd, v ktorého obvode má žalobca – spotrebiteľ – bydlisko podľa ustanovenia § 19 Civilného sporového poriadku.

 

Reklamácie/online riešenie sporov/rozhodcovské konanie

 

Európska komisia sprístupňuje platformu na účely online riešenia sporov prostredníctvom tohto odkazu  ec.europa.eu/consumers/odr/ (ďalej len „platforma RSO„). myWorld sa snaží priateľsky vyriešiť všetky potencionálne rozdiely v názoroch, ktoré by z tohto zmluvného vzťahu mohli vyplynúť.

V zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov máte právo obrátiť sa na orgán alternatívneho riešenia sporov, ktorým je zo zákona Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. myWorld Vás však upozorňuje, že sa uvedený zákon nevzťahuje na spory, v ktorých si právo uplatňuje myWorld voči Vám.

 

12.  ĎALŠIE POKYNY

Dávame Vám do pozornosti našu politiku ochrany údajov, aby sme splnili príslušné požiadavky slovenského zákona č. 18/2018 Z. z. zákona o ochrane osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov osobných údajov a zrušenia smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ako aj našich odkazov na súbory cookies a internetové reklamné materiály, ktoré nájdete v spodnej časti nasledovnej webovej stránky: sk.myworld.com.

Na našom webe používame cookies, aby sme vylepšili prostredie prehliadača a spríjemnili používanie webu. Aby ste sa uistili, že môžete používať všetky funkcie tejto stránky, kliknite na „Prijať cookies“. Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Ako člen Cashback získate späť peniaze za tento nákup a zbierate cenné Shopping Points. Ešte nie ste členom?
Zistiť viac
Benefit Voucher
Táto ponuka je určená výlučne pre zákazníkov, ktorí majú Benefit Voucher kredit. Benefit Voucher môžu kúpiť iba Lyconet Marketéri cez .
Ako člen Cashback získate späť peniaze za tento nákup a zbierate cenné Shopping Points. Ešte nie ste členom?
Zistiť viac