Podmienky používania

Podmienky používania

 

  1. Nasledujúce podmienky používania upravujú používanie internetovej stránky prevádzkovanej spoločnosťou myWorld Slovakia, s.r.o., so sídlom  Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava – Ružinov, IČO: 35 864 630, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 78728/B (ďalej len “myWorld”) a prístup k myWorld Marketplace. Spoločnosť myWorld si objednala spoločnosť mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Rakúsko, číslo spoločnosti: FN 389134g), aby vykonávala technické spracovanie trhu myWorld ako aj spracovanie logistických a operatívnych aspektov zadaných objednávok (ďalej len „Podmienky používania”).  Ak si želáte nakupovať na myWorld Marketplace, platia okrem týchto podmienok používania aj všeobecné obchodné podmienky pre nakupovanie na myWorld Marketplace, ku ktorým máte prístup cez nasledujúci odkaz sk.myworld.com (ďalej len “webová stránka“).
  2. Používatelia tejto webovej stránky súhlasia s týmito podmienkami používania. myWorld Solutions môže tieto podmienky používania z času na čas upraviť a dopĺňať aktualizáciou týchto podmienok. myWorld Vám zašle upravené podmienky e-mailom, a poskytne Vám dva mesiace na vyjadrenie či súhlasíte so zmenami alebo ich odmietate.
  3. Spoločnosť myWorld si výslovne vyhradzuje právo upravovať, dopĺňať a odstraňovať časti webovej stránky alebo všetko čo je v ponuke alebo upraviť publikáciu dočasne alebo na neurčito, najmä v prípade ak poskytovanie služieb alebo časti služieb nie je možné z finančných dôvodov poskytovateľa služieb.

 

1.    LICENCIE A PRÍSTUP 

1.1. Ak sú splnené predpoklady stanovené v týchto podmienkach používania, myWorld Vám poskytne licenciu na prístup a používanie myWorld Marketplace podľa ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „Autorský zákon“). Tento prístup môžete používať len na súkromné účely, to znamená na účely, ktoré nie sú spojené s podnikaním. Licencia nie je prenosná a týka sa len používania myWorld Marketplace.

 

1.2. Licencia Vás neoprávňuje nahrávať alebo používať informácie o produkte, popisov alebo cien alebo preberať či kopírovať obsah a informácie o účte, spúšťať získavanie údajov, roboty alebo podobné programy pre zaznamenávanie a získavanie údajovn.

 

1.3. Pri využívaní prístupu na myWorld Marketplace nesmiete, pokiaľ s tým myWorld predtým výslovne nesúhlasil, poškodiť, zmeniť alebo skrátiť autorské práva spoločnosti myWorld.

 

1.4. myWorld nedovoľuje prístup na myWorld Marketplace jednotlivcom, ktorí ešte nedosiahli vek 18 rokov a nie sú považovaní za zmluvne spôsobilých.

 

1.5. Dohoda o licencii k prístupu a používaniu myWorld Marketplace sa vydáva prostredníctvom potvrdenia Vašej registrácie spoločnosťou myWorld na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli pri registrácii.

 

1.6. Registrácia na myWorld Marketplace a ďalšie používanie je pre zákazníka bezplatné.

 

2.    VÁŠ ÚČET

2.1. Nákup na myWorld Marketplace môžete uskutočniť iba cez Váš existujúci myWorld účet (pozri článok 1 Podmienok používania). Váš účet môžete používať po celý čas pokiaľ ho nezrušíte, nepovolíte ho zrušiť alebo sa my nerozhodneme ho zrušiť alebo sa rozhodneme zrušiť myWorld Marketplace.

 

2.2. myWorld môže zrušiť Váš účet na Marketplace najmä z niektorých nasledovných dôvodov:

 

i. Ak použijete účet na účel, na ktorý nebol určený, alebo prerušíte, poškodíte alebo iným spôsobom zasiahnete do myWorld Marketplace alebo do prístupu k nemu (napríklad použitím malware); alebo

ii. Ak použijete Váš účet spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito Podmienkami používania; alebo

iii. Ak použijete Váš účet pre podvod alebo v súvislosti s akýmkoľvek trestným činom alebo protiprávnymi aktivitami, vrátane prania peňazí alebo podvod; alebo

iv. Ak použijete Váš účet, aby ste spôsobili akékoľvek obťažovanie, nepríjemnosti, alebo vyvolanie strachu;

v. Ak použijete Marketplace na reklamu alebo ponúkanie tovaru alebo služieb z iných webových stránok.

 

2.3. Zrušením účtu sa Podmienky používania, ktorými vám myWorld poskytuje licenciu pre prístup a používanie myWorld Marketplace, prestanú existovať medzi nami a vami s okamžitou platnosťou. O tejto skutočnosti Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu. Bez ohľadu na uvedené tie ustanovenia Podmienok používania, ktoré majú trvať aj po zrušení z akéhokoľvek dôvodu, zostávajú v platnosti, vrátane článku 4. (Zodpovednosť).

 

2.4. Ďalej môže myWorld odvolať Vašu licenciu na používanie myWorld Marketplace a Váš užívateľský účet kedykoľvek po uplynutí mesačnej výpovednej lehoty. Takéto upozornenie ohľadom zrušenia Vášho účtu na myWorld Marketplace obdržíte e-mailom.

 

2.5. Ak používate Váš myWorld účet, ste zodpovedný za zabezpečenie dôvernosti Vášho účtu a hesla a za obmedzenie prístupu k počítaču a mobilným zariadeniam a súhlasíte so zodpovednosťou za všetky činnosti, ktoré sa uskutočňujú pomocou Vášho účtu a hesla. Ste povinný vo vašom vlastnom záujme chrániť a zabezpečiť, aby Vaše prihlasovacie údaje k Vášmu účtu ako aj k Vášmu počítaču a ostatným mobilným zariadeniam zostali dôverné a aby k nim tretie strany nemali prístup.

 

2.6. Ste povinný informovať spoločnosť myWorld o akýchkoľvek dôkazoch krádeže, straty, neoprávneného alebo nevhodného používania Vášho myWorld účtu, zaslaním e-mailu na customerservice.sk@myworld.com.

 

2.7. Ste povinný robiť pravdivé vyhlásenia s týkajúce sa myWorld a v prípade zmien, ich zmeniť v časti „Môj Účet“ alebo zaslaním emailu na customerservice.sk@myworld.com. Ak zanedbáte akúkoľvek z uvedených povinností, myWorld môže z dobrých dôvodov zrušiť účet v súlade s týmto ustanovením.

 

3.    PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

3.1. Celkový obsah, ktorý myWorld Marketplace obsahuje alebo vytvára, ako napríklad: text, grafika, logá, ikony tlačidiel, obrázky, zvukové klipy, digitálne sťahovanie a zbieranie údajov, sú chránené a sú k dispozícii výhradne pre myWorld alebo ich poskytovateľom licencií, ktorí dodávajú a/alebo poskytujú obsah v súlade s Autorským zákonom.

 

3.2. Bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu od myWorld, nemôžete systematicky získavať ani znovu používať časti žiadnej služby myWorld. Najmä, nesmiete  iniciovať žiadne získavanie údajov, používať robotov, vykonávať prehľadávanie údajov ani používať podobné programy pre zhromažďovanie a získavanie údajov s cieľom extrahovať akékoľvek dôležité časti trhu myWorld a opätovne ich použiť (bez ohľadu na to či to chcete vykonať len raz alebo viackrát) bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu. Nemôžete vytvárať a/alebo zverejňovať Vašu vlastnú databázu údajov, ktorá obsahuje dôležité súčasti akejkoľvek služby poskytnutej spoločnosťou myWorld (napríklad, ceny spoločnosti myWorld a informácie o produkte) bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti myWorld.

 

3.3. Grafika, logá, hlavičky, ikony tlačidiel, skripty, a názvy služieb spoločnosti myWorld, ktoré sú súčasťou služieb myWorld alebo boli spoločnosťou pripravené sú značkami a ochrannými známkami patriacimi spoločnosti myWorld. Značky a ochranné známky nesmú byť použité v spojení s akýmkoľvek produktom alebo službou, ktoré nepatria spoločnosti myWorld, a to spôsobom, ktorý by mohol viesť k zmäteniu zákazníka alebo k degradácii alebo diskreditácii spoločnosti myWorld.

 

3.4. Všetky značky a ochranné známky, ktoré nie sú vo vlastníctve spoločnosti myWorld a objavia sa ako súčasť služieb spoločnosti myWorld sú vlastníctvom ich jednotlivých vlastníkov. myWorld rešpektuje práva duševného vlastníctva tretích strán. Ak sa domnievate, že Vaše práva duševného vlastníctva boli použité akýmkoľvek spôsobom, ktorý vedie k podozreniu z porušenia, informujte zákaznícke služby myWorld na tejto e-mailovej adrese customerservice.sk@myworld.com.

 

4.    ZODPOVEDNOSŤ MYWORLD

4.1. myWorld sa snaží zabezpečiť, aby bol myWorld Marketplace neustále a bez prerušenia dostupný a aby bola komunikácia mohla prebiehať bez problémov. Váš prístup na myWorld Marketplace však môže byť občasne prerušený alebo inak obmedzený, z dôvodu vykonávania opráv, údržby alebo služby alebo v prípade vyššej moci (vrátane, ale nie výlučne akéhokoľvek výpadku poskytovania internetových služieb), ktorý je mimo rámca kontroly poskytovateľa, a preto nie je povinný nahradiť tieto služby. myWorld sa snaží obmedziť frekvenciu a trvanie týchto dočasných prerušení a obmedzení. Ak myWorld poskytne chybnú službu, máte právo na uplatnenie záručných nárokov v rámci zákonných záručných ustanovení.

 

4.2. myWorld preberá zodpovednosť za škody, ktoré vznikli počas používania trhu myWorld ako aj za služby a produkty, ak je možné príčiny škody pripísať úmyselnému alebo hrubému nedbanlivému porušeniu povinností zo strany myWorld alebo ich právnych zástupcov alebo poverených zástupcov. Úmyselné porušenie povinností exituje, ak by myWorld alebo jeho zástupcovia nevykonávali svoje povinnosti úmyselne, cieľavedome a dobrovoľne. Závažné zanedbanie povinnosti je spôsobené, ak myWorld alebo jeho zástupcovia nespĺňajú svoje povinnosti odbornou starostlivosťou, t.j. ich správanie sa značne odchýli od náležitej starostlivosti.

 

4.3. myWorld nezodpovedá za žiadne hmotné alebo nehmotné škody, ktoré nie sú výsledkom úmyselného alebo hrubého nedbanlivého porušenia povinnosti na strane myWorldu, ich právnych zástupcov alebo poverených zástupcov (najmä nie však výlučne straty zisku, straty príjmu, strata dôvery, škody v dôsledky straty údajov, nároky z bezdôvodného obohatenia, súdne poplatky, maklérske provízie), ktoré vzniknú v dôsledku použitia poskytnutých informácií alebo použitia nesprávnych alebo neúplných informácií.

 

4.4. myWorld, okrem toho nezodpovedá za hypertextové odkazy ani za ich obsah. myWorld nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktuálny stav, presnosť, integritu, zákonnosť alebo kvalitu hypertextového odkazu. Akúkoľvek zodpovednosť nesie poskytovateľ prepojenej webovej stránky. myWorld nemá kontrolu nad súčasnou alebo budúcou štruktúrou alebo obsahom hypertextových odkazov. Preto sa myWorld výslovne dištancuje od obsahu všetkých hypertextových odkazov, ktoré boli zmenené po pridaní prepojenia, ako aj od záznamov tretích strán v knihách hostí, diskusných fórach a zoznamoch e-mailových adries. Nepretržité monitorovanie prepojených webových stránok nie je primerané bez podstatného dôkazu o porušení právnych predpisov. Hneď ako sa myWorld dozvie o takomto porušení právnych predpisov bude hypertextový odkaz okamžite odstránený.

 

4.5. Na potencionálne protizákonné činnosti alebo informácie poskytnuté prostredníctvom elektronických odkazov, ktoré spájajú webovú stránku s inými webovými stránkami na celosvetovom webe, ako aj za obsah, ktorý obchodníci umiestňujú na myWorld Marketplace, je spoločnosť myWorld zodpovedná iba v prípade, ak o tom bola písomne informovaná a promptne neodstránila informáciu alebo nezablokovala prístup k nej v primeranom čase. Diskriminačný, urážlivý, morálne nevhodný obsah alebo obsah protizákonnej povahy môže byť odstránený spoločnosťou myWorld kedykoľvek.

 

4.6. Táto klauzula o vylúčení zodpovednosti sa považuje za súčasť webovej stránky. Ak sa časti alebo jednotlivé vety sčasti alebo celkovo nezhodujú so súčasnou právnou úpravou, ostatné časti tohto dokumentu, jeho obsah a platnosť zostávajú tým nedotknuté.

 

5.    PONUKY OD TRETÍCH STRÁN

5.1. myWorld ponúka podnikateľom v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a právnickým osobám podľa verejného práva („predávajúci“) možnosť používať myWorld Marketplace pre ich ponuky tovarov alebo za účelom poskytovania služieb. Podnikateľom sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa rozumie, fyzická alebo právnická osoba, pre ktorú predstavuje predaj tovaru obchodnú činnosť v zmysle príslušných platných právnych predpisov upravujúcich podnikateľskú činnosť.

 

5.2. Toto znamená že osoby, iné ako myWorld môžu poskytovať služby alebo predávať svoj sortiment na tejto stránke. myWorld poskytne odkazy na stránky pridružených firiem a iných špecifických firiem. myWorld nezodpovedá za žiadne preskúmanie a vyhodnotenie týchto ponúk alebo stránok a nezaručuje presnosť obsahu alebo obsah na týchto webových stránkach alebo ich zákonnosť či funkčnosť. Potrebné užívateľské údaje potrebné pre spracovanie nákupu a údaje pre účel obchodnej transakcie sú prevádzané spoločnosťou myWorld na obchodníka, ktorého produkty a služby si chce koncový zákazník objednať. V opačnom prípade je obchodník zodpovedný za celý proces nákupu. Ste informovaný kto produkt predáva v informáciách o produkte v položke „Predávané (uvedený názov predávajúceho subjektu)”.

 

5.3. myWorld poskytuje len informácie ako aj technický rámec pre používateľov a nevytvára právne záväzné ponuky. Záväzky zo zmluvných vzťahov existujúce medzi používateľom a obchodníkom sa nevzťahujú na myWorld. myWorld nebude vystupovať ako zmluvný partner pre uzavreté zmluvné vzťahy medzi používateľmi a obchodníkmi. Splnenie týchto uzavretých zmlúv prostredníctvom platforiem spoločnosti myWorld vykonáva výlučne používateľ a obchodník.

 

5.4. myWorld neprijíma žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré boli spôsobené omylom, oneskoreniami alebo prerušeniami v komunikácii, poruchách alebo technickom majetku, stratou alebo odstránením údajov, vírusmi alebo iným spôsobom pri používaní myWorld Marketplace; môže sa však stať, že ich spôsobil prevádzkovateľ úmyselne alebo z nedbanlivosti, alebo že sa vec týka straty na životoch, končatín alebo ohrozenia zdravia.

 

5.5. Prevádzkovateľ prijíma zodpovednosť iba za typické zmluvné a predvídateľné škody. Za stratu zisku, úspor, škody vyplývajúce z nárokov tretích strán a akékoľvek ďalšie priame alebo nepriame následné škody sa nepreberá žiadna zodpovednosť.

 

6.    INŠTRUKCIE PRE PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Právo odstúpiť od zmluvy je upravené v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky Zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky Zákonník“), Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo na základe zmluvy uzavretej mimo priestorov predávajúceho v súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa”)

 

6.1. Právo odstúpiť od zmluvy podľa § 7  Zákona o právach spotrebiteľa

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 30 dní odo dňa:

 

· Prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru (v tomto prípade máte právo odstúpiť od zmluvy aj pred začatím lehoty na odstúpenie od zmluvy;

· Uzavretia zmluvy o poskytnutí služby;

· Uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči

 

6.2. Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovenia § 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa

Vyjadrenie vôle odstúpiť od zmluvy nie je viazané na konkrétnu formu (avšak, odporúčame použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete na spodnej časti nasledovnej stránky: sk.myworld.com). Lehota sa považuje za dodržanú, ak deklarujete a zašlete svoj úmysel odstúpiť od zmluvy s uvedením vášho úmyslu pred uplynutím lehoty. Vaše vyhlásenie o úmysle odstúpiť by sa malo predložiť na nasledovnú adresu:

 

myWorld Slovakia, s.r.o.,
so sídlom Bajkalská 19/B
821 01 Bratislava – Ružinov,

E-mail: customerservice.sk@myworld.com


6.3. Povinnosti spoločnosti myWorld v prípade odstúpenia od zmluvy v súlade s ustanovením § 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa

myWorld je povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal, vrátane, ak sa uplatňujú, náklady na prepravu, použitím rovnakých prostriedkov platby ako ste použili pri počiatočnej transakcii – pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak a za predpokladu, že vám v dôsledku takejto úhrady nevzniknú žiadne poplatky – bez zbytočného odkladu avšak najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bola spoločnosť myWorld informovaná o vašom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy v súlade s ustanovením 6.2. týchto Podmienok používania.

 

6.4. Následky odstúpenia od zmluvy

S odstúpením od zmluvy sa končí zmluvný vzťah medzi Vami a myWorld a taktiež vaše povinnosti z tohto zmluvného vzťahu

 

6.5. Výnimky z práva odstúpiť od zmluvy podľa ustanovenia § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa

Nemôžete odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 

a. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby zo strany myWorld;

b. predaj tovaru alebo poskytnutie služby zo strany myWorld, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;

c. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

d. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

e. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným towarom;

g. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré myWorld nemôže ovplyvniť;

h. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal myWorld; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy myWorld u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal;

i. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;

j. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;

k. poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote;

l. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

7.    VŠEOBECNÉ

Tieto Podmienky Používania sú upravené Slovenským právom. Na všetky potencionálne spory vyplývajúce z týchto Podmienok používania alebo v súvislosti s nimi je príslušný civilný súd  ustanovený príslušnými ustanoveniami zákona č.160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „Civilný sporový poriadok“). V prípade spotrebiteľského sporu má žalobca – spotrebiteľ – popri všeobecnom súde žalovaného aj možnosť voľby pre súd, v ktorého obvode má žalobca – spotrebiteľ – bydlisko podľa ustanovenia § 19 Civilného sporového poriadku.

 

Európska komisia sprístupňuje platformu na účely online riešenia sporov prostredníctvom tohto odkazu  https://ec.europa.eu/consumers/odr/ (ďalej len „platforma RSO„). myWorld sa snaží priateľsky vyriešiť všetky potencionálne rozdiely v názoroch, ktoré by z tohto zmluvného vzťahu mohli vyplynúť. V zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov máte právo obrátiť sa na orgán alternatívneho riešenia sporov, ktorým je zo zákona Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. myWorld Vás však upozorňuje, že sa uvedený zákon nevzťahuje na spory, v ktorých si právo uplatňuje myWorld voči Vám.

 

Váš predajca sa môže zúčastniť rozhodcovského konania. Toto máte dostupné na stránke príslušného predajcu buď v označení alebo v rámci Všeobecných obchodných podmienok.

 

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa týchto Podmienok používania a Všeobecných obchodných podmienok, kontaktujte nás na adrese:

 

myWorld Slovakia, s.r.o.

so sídlom: Bajkalská 19/B

821 01 Bratislava – Ružinov

IČO: 35 864 630

Zapísaná v obchodnom registri Okresného Súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 78728/B

Email: customerservice.sk@myworld.com

 

 

Na našom webe používame cookies, aby sme vylepšili prostredie prehliadača a spríjemnili používanie webu. Aby ste sa uistili, že môžete používať všetky funkcie tejto stránky, kliknite na „Prijať cookies“. Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Ako člen Cashback získate späť peniaze za tento nákup a zbierate cenné Shopping Points. Ešte nie ste členom?
Zistiť viac
Benefit Voucher
Táto ponuka je určená výlučne pre zákazníkov, ktorí majú Benefit Voucher kredit. Benefit Voucher môžu kúpiť iba Lyconet Marketéri cez .
Ako člen Cashback získate späť peniaze za tento nákup a zbierate cenné Shopping Points. Ešte nie ste členom?
Zistiť viac